Zásady ochrany osobních údajů


 1. Úvodem
  1. Zpracovatelem osobních údajů je společnost Doktype s.r.o., která se stará s maximální péči o důvěrnost svěřených osobních údajů. 
  2. Vaše data jsou u nás zabezpečena a omezujeme počet osob, kteřé mají k datům přístup na nezbytné minimum.  
  3. Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 
  4. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, pokud lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 
  5. Mezi osobní údaje spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, její IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. 
  6. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění ("zákon o ochraně osobních údajů"). 
  7. Souhlas udělujete společnosti Doktype s.r.o., IČO: 06225811, Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, která provozuje web ideacstudio.com, zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

 2. Zpracování osobních údajů
  1. Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo množina operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

 3. Jaké údaje budeme zpracovávat? 
  1. Osobní údaje poskytnuté uživatelem společnosti Doktype s.r.o. při odeslání kontaktního formuláře. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, email, telefonní číslo), případně účetní a platební údaje jako jsou: IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo bankovního účtu. Tyto údaje jsou nezbytné abychom mohli poskytovat objednané služby a vést účetnictví.
  2. Údaje o uživateli budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy a patnáct let ode dne jejího skončení. 
  3. Osobní údaje poskytnuté fyzickými a právnickými osobami, které projevily zájem o odběr našich novinek v rozsahu jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon.
  4. V případě, že užíváte naše služby nebo navštěvujete naše webové stránky, můžeme sbírat údaje o vašich návštěvách našich webových stránek a užívání našich služeb. 
   1. Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu a chování na webových stránkách ideactstudio.com. 
   2. Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím sledovacích (tracking) technologií, abychom poskytovali nejlepší možný servis. Vaše údaje zpracováváme po nezbytně dlouhou dobu.

 4. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
  1. Pokud jako správce zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme. 
  2. Pokud máte pochybnosti o tom, že vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. 
  3. Pokud máte jakékoliv dotazy, či chcete upravit/smazat data, která o Vás evidujeme, obraťte se prosím na e-mail [email protected]  
  4. S vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. 
  5. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky. 
  6. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii, výjimečně mimo ni. 
  7. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. 
  8. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména: 
   1. Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí. 
   2. Přístup k osobním údajům našich zaměstnanců a spolupracovníků je možný pouze přes zabezpečené přihlášení, a to vybraným a proškoleným osobám.

 5. Komu můžeme osobní údaje zpřístupňovat
  1. Osobní údaje, které zpracováváme můžeme zpřístupňovat výhradně našim spolupracovníkům, případně jiným subjektům pouze z důvodu plnění zákonných povinností. 
  2. Naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. 
   1. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. 
  3. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 6. Závěrečné prohlášení
  Společnost Doktype s.r.o., je oprávněna shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje zákazníka nebo uživatele v nezbytném rozsahu uvedeném včetně citlivých a jiných osobních údajů zpřístupněných zákazníkem nebo uživatelem. Doktype s.r.o., poučil zákazníka/uživatele o jeho právech na přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo přenositelnost, právu vznést námitku proti zpracování, to vše dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679 a o právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).