Co je to startup?

Startup je slovo, které je nejen v IT komunitě v posledních letech velmi slyšet, ale co to ten startup vlastně je? Běžně se jedná především o technologické startupy, které vyvíjejí různé aplikace nebo služby, ale i bezpečnostní software, který používají osoby a také státy po světě. Často ani nevíme, že nějaká běžně užívaná aplikace byla dříve startupem. Příkladem budiž aplikace Uber. Původně byla společnost startupem a v roce 2011 vybrala na Series A 11 milionů USD. Takové startupy pak často rozhýbávají stojaté podnikatelské vody a tvoří něco nového a z toho profituje celá lidská společnost.

Pojem startup

Co se tedy vlastně za pojmem startup skrývá? Definovat startup není vůbec jednoduché. Důležité je zmínit, že pojem se nepřekládá a používá se tedy anglický výraz startup. Podle Management Mania (2016) se pojem stal velmi používaným především během rozvoje tzv. dot-com společností[1] a startup definuje takto: „Startup (též start up, start-up, startup company) je pojem označující nově vznikající projekt či začínající podnik, který je inovační a má velký potenciál růstu.“ Z této definice poměrně jasně vyplývá, že se jedná o společnost, která teprve začíná, není tedy již zavedenou společností a zároveň má velký potenciál růstu, což je jedním z hlavních faktorů, který odlišuje startupy od jiných společností, které také vznikají s nějakým podnikatelským záměrem, ale tak velký potenciál růstu ani neočekávají a ani ho nemají. Známý investor a zakladatel společnosti a akcelerátoru Y Combinator[2]  Paul Graham (2012) definuje startup především jako společnost, která je koncipována tak, aby rychle rostla. Za startup nepovažuje každou nově založenou společnost. Bere jako hlavní předpoklad to, že taková nově založená firma musí především rychle růst. Důležité také je, že zmiňuje nepodstatnost toho, jestli startup pracuje s technologiemi, dostal venture[3]investici nebo jestli na konci bude mít startup nějaký exit[4]. Jedinou podstatnou věcí je samotný růst a s tím také Graham asociuje všechno co se týká startupů. Pro ucelení celé představy růstu, partner ve společnosti Credo Ventures, Andrej Kiska (2015) popisuje na základě Paula Grahama startup jako společnost, která nemusí nezbytně svých růstových ambic dosáhnout, ale je tomuto cíli naprosto oddána a podle toho i funguje. Což podle Kisky vede ke změně uvažování zakladatelů takové společnosti, kdy víc dbají na to, jak dosáhnout cíle, místo současného stavu.

Z výše uvedených definic tedy vyplývá, že startupem je nově založená společnost, která se většinou, ale není to pravidlem, věnuje práci s technologiemi a snaží se na trh přinést nějaké nové řešení, které by mělo mít revoluční charakter a zajistí této obchodní společnosti tzv. raketový růst, kdy tato ambice růstu je hlavním určujícím faktorem, jestli se jedná o startupovou společnost. Aby ale společnost mohla dosahovat závratných růstů je třeba sledovat dva faktory. Oba tyto faktory jsou peníze. Laicky řečeno, jeden faktor určuje, kolik peněz ze společnosti „odteče“ a druhý kolik do ní „přiteče“. Jedná se tady o to, kolik peněz startup dostane od investorů, aby mohl závratným způsobem růst, protože s takovým velkým růstem není spojem pouze um jednotlivých zakladatelů, ale velkým dílem také přispívá marketing a další velké výdajové položky. Níže je pro úplnost, v kontextu zmíněných investic, uvedeno, jak vypadá investiční cyklus u startupu a co jednotlivé fáze přinášejí a jak k nim přistupují investoři.

Fáze investičního cyklu

První fáze investičního cyklu se nazývá Seed a jedná se o druhé nejvíce rizikové období startupu, jak uvádí Management Mania (2016) s každou další fází riziko klesá, zvedá se investovaná částka a také klesá výnos pro investora. Vzhledem k tomu, že společnost v ruce nedrží nic jiného než svůj nápad, který začala realizovat a produkt se objeví teprve za pár týdnů až měsíců a čas, kdy bude nový produkt na trhu je ještě velmi daleko, je pro investora poměrně riskantní investovat popisuje Kiska. Nicméně, pokud by se investoři rozhodli projekt podpořit, je potřeba počítat s nižší investicí, jak je uvedeno v tabulce níže a zároveň s větším očekávaným odevzdaným podílem ve společnosti ve prospěch investorů.

Spin-off období, se podle Management Mania (2016) týká specifických společností, které vznikly na základě nějakého duševního vlastnictví a většinou jsou založeny velkými korporacemi.

Fáze Series A je první velká fáze, kdy je produkt společnosti již na trhu a je generován základní meziroční obrat. Do takové společnosti uvádí Kiska (2015), jak je vidět i níže v tabulce, nemají investoři problém investovat v milionech EUR.

Poslední standardní fáze je Series B, kdy je společnost na trhu již známá a investuje se do další expanze (Management Mania 2016). Riziko u takové investice je pro investory relativně malé, a proto investují vysoké částky (Kiska 2015).

Existují i další fáze, které pokračují písmeny v abecedě. Běžně se startupy nedostanou za Series F. Nicméně jak píše Paul Graham (2012), většina startupů začne vydělávat v lepším případě až po několika letech a některé nikdy.

Mimo níže uvedené fáze existuje ještě „nultá“ investiční fáze, tzv. Angel investice, kdy investor přichází v pozici tzv. angel investora, který investuje do nápadu zakladatelů.

Tabulka 1 - investiční cykly a investorský přístup

Podle Kiska (2015 s. 29)

   

Zdroje:

  • GRAHAM, Paul, 2012. Startup = Growth. Paul Graham [online]. Velká Británie: Paul Graham, 2012 [cit. 2023-07-31]. Dostupné z: http://paulgraham.com/growth.html
  • KAGAN, Julia, 2020. Dotcom. Investopedia [online]. New York: Investopedia [cit. 2023-07-31]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/d/dotcom.asp
  • KISKA JR., Andrej, 2015. Central European Startup Guide. Credo Ventures.
  • Startup, 2016. ManagementMania.com [online]. Wilmington: ManagementMania.com [cit. 2021-01-09]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/startup
  • Venture kapitál, rizikový kapitál (Venture Capital), 2017. ManagementMania.com [online]. Wilmington: ManagementMania.com [cit. 2023-07-31]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/venture-capital
  • Bakalářská práce autora článku
 

[1] Podle Investopedia (2020) je dot-com nebo dotcom taková společnost, která svůj byznys provozuje především na internetu. Internet se tak stává klíčovým prvkem pro byznys dané společnosti. Říká se jim tak podle .com domény. Většina největší startupů za posledních 20 let byly dot-com společnosti.

[2] Y Combinator je vlivný startup akcelerátor a společnost investující do startupů.

[3] Podle Management Mania (2017) se jako Venture kapitál (anglicky venture capital) neboli rizikový kapitál, označuje kapitál investovaný do výstavby podniků, jde tedy o kapitál, který je nutné investovat do založení podniku, rozběhnutí podniku a rozvoje dalšího podnikání. Zkratkou označován jako VC. Formou tohoto kapitálu mohou investovat jak jednotlivci, soukromé osoby, ale také specializované firmy. Mohlo by například jít o tzv. angel investora, který je většinou bývalým podnikatelem a investuje své vlastní peníze do rané fáze projektu. Další typ investora je Venture kapitálový fond, kterým je firma sdružující finanční prostředky různých investorů a dělá za ně investiční rozhodnutí. Poslední možností může být státem zřízená organizace nebo fond.  Jedná se tedy o typ kapitálu, který je investovaný především do startupů.

[4] Podle Management Mania (2016) se jako exit označuje plánované opuštění nebo výstup z firmy. „Nejčastěji se používá pro označení prodeje podílu ve firmě.“ Jde tedy o předem plánované rozhodnutí opustit společnost za účelem zisku. Při exitu investor prodává svůj podíl jinému investorovi nebo dalším zainteresovaným osobám. Případně může společnost vstoupit na burzu. Exit probíhá standardně v horizontu 2–5 let. Cílem investora, který investuje venture kapitál je zisk, který plánuje uskutečnit pomocí exitu, což je prakticky prodej podílu ve společnosti.